MEDIA COMMUNICATION

Study Plan Curriculum

The contemporary media market is constantly changing as new technologies emerge and create new forms of engagement within networked online and offline institutions, groups, communities. The M.A. in Media Communication taught in English at FSPAC offers students a better understanding of media technologies, messages, production, distribution and reception practices and equips students with the skills necessary to become media consultants, media analysts, researchers, professional communication specialists, online system designers, campaign managers or spokespersons. Media Communication is a 120 credits, 4 semesters study programs.

The curriculum features  research-oriented courses that emphasize the use of new tools for data collection and analysis, project-based courses that encourage team-work and the development of professional competencies in real-life environments, skills-oriented courses focusing on digital media production, web design and storytelling and theoretical courses that aim to contextualize communication, describe frameworks and discuss the contributions of different scholars to media theory. The Media Communication M.A. program encourages the development of critical thinking, peer-learning and team-work in the multicultural Transylvanian context and FSPAC’s interdisciplinary framework

The faculty members teaching in the study program come from a wide rage of fields and offer different perspectives on contemporary media communication. The regular teaching staff is supplemented by visiting professors from the USA, Spain, Ireland and France.

Students in Media Communication are encouraged to take part in the Journalism Department’s on-going research projects, but also to develop their own research initiatives. The College of Political, Administrative and Communication Sciences values interdisciplinary approaches that manage to successfully blend theoretical frameworks and methodological tools from fields like sociology, psychology, information science, arts and the humanities. The study program’s curriculum and regular staff are focused on researching digital media forms and systems, their structure, development, usage and interaction and also creating comprehensible visualizations of research results that enable dissemination to a larger, heterogeneous audience within the framework of science communication.

PRODUCȚIE MEDIA

Plan de învățământ Cursuri

Programul de masterat se adresează celor interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor legate de procesul producţiei mediatice, de diverse formate predilecte în televiziune, radio, presa scrisă şi online.
Programul de masterat pune la dispoziţia celor interesaţi instrumentele necesare asimilării informaţiilor şi cunoştiinţelor respective, prelucrării şi traducerii lor în practica producţiei mediatice. De asemenea programul oferă posbilitatea specializării sau respecializării în domeniul mediatic pentru cei interesaţi de locuri de muncă în instituţii media.

Dezvoltarea programului de masterat este înlesnită de existenţa la nivelul facultăţii a unor dotări tehnice excepţionale : studio TV, studio radio, laborator multimedia, laboratoare de calculatoare, dotate cu aparatura şi soft-ul necesare realizării unor produse media profesioniste. În biblioteca facultăţii există  un fond de carte semnificativ din domeniul jurnalismului, comunicării şi mass-mediei.

În ceea ce priveşte studenţii se va urmări realizarea următoarelor obiective profesionale şi ştiinţifice:
• dezvoltarea capacităţilor de analiză, anticipare, inovare, evaluare, lucru într-o echipă pluridiciplianară,
• elaborarea de proiecte media luând în considerare cerinţele pieţei şi contextul naţional şi european.
• conducerea unui proiect din momentul conceperii până la punerea lui în practică
• stăpânirea know-how-ului practic din sectorul profesional
• construirea propriului proiect de formare personală confruntând abordările practice şi teoretice în cadrul unei specializări progresive.

Acest program susţine, prin curricula sa, ca şi prin calitatea profesorilor implicaţi în predare, cerinţe esenţiale ale învăţământului european actual, în domeniul jurnalismului şi comunicării.
Cerinţele respective privesc necesitatea corelării parcursului academic al masteranzilor cu producţia media. Această corelare le-ar permite absolvenţilor de la Jurnalism şi Comunicare o mai bună inserţie pe piaţa muncii atât în ţară, cât şi în străinătate.

Obiectivele masteratului se referă la:
• formarea unor profesionişti capabili de a se integra intr-o echipă, într-o înstituţie sau a unui sistem, la conducerea unei societăţi, etc.
• formarea unor specialişti cu posibilitatea realizării unor contribuţii importante la îmbogăţirea, dezvoltarea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniu
• stabilirea unei sinteze permanente între potenţialul mediului, opţiunile de dezvoltare şi orientările cererii, utilizarea cunoştinţelor şi experienţelor în evaluarea situaţiilor, elaborarea unui diagnostic.

MANAGEMENT MEDIA

Plan de învățământ Cursuri

Programul de masterat se adresează celor interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor legate de coordonarea producţiei mediatice, de dinamica sistemelor mass-media şi managementul unor proiecte media în diverse instituţii.

Programul de masterat pune la dispoziţia celor interesaţi o varietate mare de instrumente teoretice, o bază de cunoştinţe fundamentată pe modele de succes cât şi posibilitatea aplicării cunoştinţelor dobândite în cadrul studio-urilor şi laboratoarelor facultăţii. De asemenea programul oferă posbilitatea specializării sau respecializării în domeniul mediatic pentru cei interesaţi de locuri de muncă în instituţii media, dar şi pentru profesioniştii cu experienţă în mass-media care doresc să dobândească o serie de competenţe suplimentare în vederea avansării într-o poziţie de conducere.

ALKALMAZOTT MÉDIATUDOMÁNYOK

Plan de învățământ  Cursuri

Az Alkalmazott médiatanulmányok mesteri képzés a kommunikáció és újságírás területén bekövetkezett átalakulások miatt került be az Újságírás szak ajánlatába.

A tanterv igazodik a hallgatók igényeihez, a kommunikáció és újságírás különféle jelenségeinek és területeinek elméleti és gyakorlati vizsgálatát tűzi ki feladatának, ezért az újságírás szakot végzett hallgatók mellett egy sor egyéb szakirányú hallgatónak is ajánlható.

Az alaptantárgyak mellett, melyek a kommunikáció történeti, hermeneutikai, antropológiai és szemantikai aspektusait vizsgálják, a képzés nagy hangsúlyt fektet az online újságírás, a multimédia és a közösségi média gyakorlatának oktatására. Ennek megfelelően a tantervben szerepelnek a Civil újságírás és Számítógépes animáció tárgyak, valamint angol nyelven a Webdesign és New Media Culture tárgyak. Szintén a gyakorlati oktatást szolgálja az Újságírás válságövezetekben tárgy.

Ugyanakkor a hallgatók olyan szakterületekkel is megismerkedhetnek, mint az erdélyi nyilvánosság és társadalom története, a nemzetközi jog, a kulturális értékmentés és kulturális menedzsment, diplomácia és protokoll, a jelenkori kultúra kritikai megközelítése. Emellett a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy érdeklődési körüknek megfelelően a BBTE mesteri programjainak oktatási ajánlatából is válasszanak tantárgyakat.

A mesteri program interdiszciplináris jellegéből kifolyólag az oktatói gárda számos szakterületet képvisel. Az Újságírás Intézet oktatói mellett a karon belül működő Kommunikáció és Közkapcsolatok Intézet tanárai, a BBTE Bölcsészkarának, illetve Filozófia- és Történelem Karának oktatói is tanítanak a képzés során.